Protecció de dades

Per utilitzar alguns dels serveis, els usuaris han de proporcionar prèviament a CITY TOUR WORLDWIDE SLU determinades dades de caràcter personal (d'ara endavant, les "dades personals"). CITY TOUR WORLDWIDE SLU tractarà automatitzadament les dades personals amb les finalitats i les condicions definides a la seva política de protecció de dades personals que es detalla en aquest document. Les dades passaran a formar part d'un fitxer de clients que serà inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades tal com estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En el marc de Treballa amb nosaltres, els usuaris que així ho desitgin, podran incorporar els seus currículums per formar part de la plantilla de CITY TOUR WORLDWIDE SLU. Aquestes dades s'incorporaran a un fitxer de personal que serà degudament inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades com a propietat de CITY TOUR WORLDWIDE SLU.

La finalitat del fitxer de clients i proveïdors és la gestió administrativa, comptable i fiscal de la publicitat, el màrqueting i el comerç electrònic dels clients i proveïdors. I la finalitat del fitxer de personal és la gestió dels recursos humans del responsable del fitxer. Per això l'usuari consent expressament el tractament de les seves dades personals en aquest àmbit i les accions comercials per part del Grup Julià, incloses les cessions fixades per llei i reflectides en aquesta política de privacitat, sempre dins el marc de les empreses del Grup Julià (Julià Tours, SA, Julià Travel, SL, Central de Viajes, SL, Autocars Julià, SL, Autocars Nadal, SA, Campanevado, SL, Euroways, SL) i també dins el marc de les finalitats esmentades anteriorment.

CITY TOUR WORLDWIDE SLU ha adoptat els nivells de seguretat per a la protecció de dades personals legalment requerits per l'LOPD i el reglament que la desenvolupa, i procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals.

Per a la correcta prestació dels serveis que es requereixen al lloc web www.barcelona.city-tour.com, l'usuari del web haurà de contestar amb veridicitat els camps obligatoris dels registres (Treballa amb nosaltres, Taquilla en línia i Consultes). La inclusió de dades no certes o falses farà que quedin sense efecte les condicions generals de contractació en els processos de compra i també els serveis de Treballa amb nosaltres i Consultes.

Les dades personals incloses a les plantilles del lloc web www.barcelona.city-tour.com (Treballa amb nosaltres, Taquilla en línia i Consultes) no seran cedides a tercers, sinó que es mantindran dins el marc de les empreses del Grup Julià. Se cediran a entitats públiques establertes per llei i a aquells organismes judicials que legalment ho requereixin.

Pel que fa al tractament de les dades amb fins promocionals o publicitaris, es facilitarà a l'afectat, juntament amb el formulari de recollida de dades corresponent, l'oportú procediment, senzill i gratuït, perquè pugui assenyalar lliurement la seva oposició al respecte.

Els destinataris de la informació facilitada seran el personal responsable del Grup Julià, que es comprometen a respectar la confidencialitat de les dades facilitades i a utilitzar-les d'acord amb les finalitats assenyalades.

En qualsevol moment posterior, qualsevol usuari podrà revocar l'autorització concedida per al tractament de les dades personals en els termes que estableixi la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.

Els menors de 14 anys no poden enviar cap dada personal sense el consentiment del seu pare o tutor. CITY TOUR WORLDWIDE SLU no és responsable de cap dada personal enviada pels menors de 14 anys sense l'autorització oportuna.

L'exercici dels drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) es realitzarà d'acord amb el que estableix l'LOPD i el reglament que la desenvolupa, amb identificació oficial per part del titular de les dades i segons els processos que estableixen les dues normatives. L'adreça per a l'exercici dels drets esmentats és:  

CITY TOUR WORLDWIDE SLU
C/ Pablo Iglesias, 84
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Adreça electrònica: customers-bcn@city-tour.com
Telèfon: 934 026 900

Atesa la nacionalitat de les empreses prestadores del servei i el lloc de prestació d’aquest, prevaldrà l’idioma castellà per sobre de les traduccions a altres idiomes.