AVÍS IMPORTANT Saber més

Avís legal

separator

1. Dades registrals i generals.

JULIÀ TRAVEL, S.L.U. (d’ara endavant, JT) és una societat inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 9011, foli 32, secció 8, full 113.725 i amb NIF B-29045895. Les nostres dades de contacte són les següents:

Domicili: Calle Puerto de Used, 20 (28031-Madrid);

Telèfon: +34 934 026 900;

Adreça electrònica: info@julia.net

2. Objecte de les condicions.

L’objecte d’aquestes condicions d’ús (d’ara endavant, les Condicions) és regular la relació entre l’usuari del web (d’ara endavant, l’Usuari) i JT i atorgar les garanties màximes de transparència i seguretat possibles en funció de la normativa aplicable. En concret, aquestes Condicions regulen l’accés al web (d’ara endavant, el Lloc web), la navegació per aquest i el seu ús, sens perjudici que JT es reservi el dret a modificar-les. L’accés al web i el seu ús impliquen l’acceptació de les seves Condicions i de qualsevol modificació que se’n faci, així com l’acceptació de la seva política de privacitat i de galetes.

Aquestes condicions estan redactades en espanyol en la seva versió original, per la qual cosa, si l’Usuari accedeix a alguna traducció a un altre idioma la interpretació de la qual sigui discrepant, predominarà la versió espanyola.

La vigència temporal d’aquestes Condicions coincideix amb el temps de la seva comunicació, fins que es modifiquin totalment o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència les Condicions modificades.

3. Caràcter gratuït de l’accés al Lloc web i de la seva utilització.

L’accés al Lloc web on JT detalla els serveis té caràcter gratuït per als Usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats per JT a través del Lloc web estan subjectes al pagament d’un preu en la forma que determinin les Condicions Generals corresponents, que s’hauran d’acceptar prèviament al procés de compra.

A través del Lloc web, JT facilita als Usuaris la compra de serveis turístics a diferents ciutats posats a disposició per tercers operadors locals. JT no serà en cap cas responsable de les errades o omissions que hi pugui haver a la informació facilitada, ni tampoc de l’aplicació o l’ús concret que se’n pugui fer. JT es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense avisar el contingut del web, aquest Avís Legal i qualsevol advertència legal específica, així com les Condicions Generals o la Política de privacitat i de galetes que puguin ser aplicables a aquest Lloc web.

4. Procés de contractació per via electrònica.

L’Usuari podrà accedir als productes i serveis de JT i contractar-los mitjançant l’acceptació al web de les Condicions Generals corresponents i de la seva Política de privacitat.

Amb caràcter previ a l’inici del procediment de contractació, JT posa a disposició de l’Usuari les Condicions Generals a què, si escau, s’hagi de subjectar el contracte, de manera que aquestes es puguin emmagatzemar i reproduir. Les Condicions Generals estaran disponibles en els idiomes en què estigui traduït el Lloc web.

En concret, la seva acceptació i la formalització conseqüent es produirà de forma telemàtica al Lloc web i JT conservarà un report digital de la seva acceptació a disposició de l’Usuari en tot moment. En qualsevol cas, després de l’acceptació l’Usuari rebrà un correu electrònic notificant la rebuda de l’alta.

5. Registre d’Usuari.

Amb caràcter general, la prestació dels serveis no exigeix la subscripció ni el registre previ dels Usuaris. No obstant això, JT condiciona la utilització d’alguns dels serveis al fet d’emplenar prèviament el formulari corresponent, que està disponible per a aquells que vulguin fer el procés en línia de venda de tiquets i Contacte.

6. Veracitat de la informació.

L’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui en el moment d’emplenar els formularis necessaris per a la prestació dels serveis. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a JT permanentment actualitzada, de manera que respongui en tot moment a la situació real de l’Usuari. En qualsevol cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a JT o a tercers per la informació que faciliti.

En cas que l’Usuari detecti que s’ha produït un error en introduir les seves dades durant el seu registre, podrà modificar-les a la plataforma mateixa o adreçant-se al servei d’atenció al client des de incoming@julia.net, i també podrà exercir el dret de rectificació que estableix la nostra Política de privacitat si es tracta de dades de caràcter personal.

7. Menors d’edat.

Per poder fer ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir prèviament el permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu. La plena edat de contractació és de 18 anys, llevat d’emancipació prèvia del menor per part dels titulars de la pàtria potestat.

La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i serveis a què accedeixen els menors d’edat correspon als titulars de la pàtria potestat o als seus representants legals que els tinguin a càrrec. Com que Internet fa possible l’accés a continguts que poden no ser apropiats per a menors, s’informa els Usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtratge i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no són infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

8. Obligació de fer un ús correcte del Lloc web i dels serveis.

L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc web i els serveis de conformitat amb la llei i per a la finalitat per a la qual s’han creat. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i qualsevol classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de JT, d’altres Usuaris o de qualsevol Usuari d’Internet (maquinari i programari).

9. Obligació de fer un ús correcte dels continguts.

L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels Usuaris al Lloc web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els Continguts), de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal, les Condicions Generals i Particulars de certs serveis i altres avisos, i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

– Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es tingui l’autorització del titular dels drets corresponents o això estigui legalment permès;

– Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar qualsevol reserva de drets i altres dades identificatives.

10. Introducció d’hiperenllaços que permetin l’accés a les pàgines web del Lloc web i als serveis.

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre el seu web i el Lloc web (d’ara endavant, l’Hiperenllaç) hauran de complir les condicions següents:

– No es crearà un frame sobre les pàgines web del Lloc web;

– No es faran manifestacions ni indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre JT, els seus directius, els seus empleats, les pàgines web del Lloc web i els serveis subministrats;

– La pàgina web en què s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions ni continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, ni tampoc no contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers. L’establiment de l’Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre JT i el propietari del web en què s’estableixi, ni tampoc l’acceptació i aprovació per part de JT dels seus continguts o serveis.

11. Propietat intel·lectual.

La totalitat d’aquest web -text, imatges, marques, gràfics, arxius de programari i combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus Continguts- és propietat de JT, que té reservats tots els drets sobre els Continguts.

Les informacions difoses al web són titularitat de JT i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides de conformitat amb les disposicions del Reial decret 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, i també se’ls apliquen els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

En aquest avís no es fa cap cessió ni llicència de drets a favor de l’Usuari en relació amb cap dels elements integrants del web. Per tant, queda prohibida la reproducció, comunicació pública, posada a disposició, distribució, comercialització i transformació o qualsevol altra activitat sobre els Continguts del seu Lloc web.

12. Protecció de dades.

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del web es tractaran de conformitat amb el que disposa la nostra Política de privacitat, que tots els Usuaris coneixen i accepten quan visiten el nostre web.

13. Exclusió de garanties i de responsabilitat.

13.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Lloc web i dels serveis.

JT no garanteix la disponibilitat ni la continuïtat del funcionament del Lloc web i dels serveis. Quan això sigui raonablement possible, JT advertirà prèviament sobre les interrupcions en el funcionament del Lloc web i dels serveis.

JT exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc web i dels serveis, o a l’incompliment d’expectatives de la utilitat que els Usuaris hagin pogut atribuir al Lloc web i als serveis, i a les errades en l’accés a les diferents pàgines web del Lloc web o a aquelles des de les quals es presten els serveis.

13.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels Continguts

• Qualitat. JT manté totes les actualitzacions tècniques per a la prevenció de danys informàtics i compleix les mesures tècniques de la Llei de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDgdd) per garantir la privacitat, però, fins i tot així, no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats al seu sistema informàtic. JT exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la presència de virus o d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

• Licitud, fiabilitat i utilitat. JT exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als Continguts per part dels Usuaris i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que es puguin deure a:

  • L’incompliment de la llei com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als Continguts;
  • La infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, de secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, de protecció de dades de caràcter personal, dels drets de propietat i de qualsevol altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als Continguts;
  • La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als Continguts;
  • La falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels Continguts;
  • L’incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers a través o amb motiu de l’accés als Continguts;
  • Els vicis i defectes de qualsevol classe dels Continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o d’alguna altra forma transmesos o posats a disposició, rebuts, obtinguts o a què s’hagi accedit a través del Lloc web o dels serveis.

13.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels serveis prestats per tercers a través del Lloc web

•             Qualitat. JT exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la presència de virus o d’altres elements lesius en els serveis prestats per tercers a través del Lloc web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

13.4. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la informació, continguts i serveis allotjats fora del Lloc web.

El Lloc web posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç (com ara enllaços, bàners, botons) que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers (d’ara endavant, «Llocs Enllaçats»). La instal·lació d’aquests enllaços al Lloc web té com a única finalitat facilitar als Usuaris accés a la informació, continguts i serveis disponibles en aquests llocs web. JT no ofereix ni comercialitza per si mateix ni per mitjà de tercer la informació, continguts i serveis disponibles als Llocs Enllaçats, ni tampoc no els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni fa propis. JT no garanteix ni assumeix cap mena de responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol classe que es puguin deure a:

•             el funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels Llocs Enllaçats;

•             el manteniment de la informació, continguts i serveis existents als Llocs Enllaçats;

•             la prestació o transmissió de la informació, continguts i serveis existents als Llocs Enllaçats;

•             la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts i serveis existents als Llocs Enllaçats, prestats per tercers a través del Lloc web.

13.5. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del Lloc web, dels serveis i dels Continguts per part de l’Usuari.

JT exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la utilització dels serveis i dels Continguts per part dels Usuaris o que es puguin deure a la falta de veracitat, vigència i/o autenticitat de la informació que els Usuaris proporcionen a altres Usuaris sobre si mateixos i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un Usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del Lloc web.

14. Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit.

En cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol Contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses al Lloc web o accessibles a través d’aquest, haurà d’enviar una notificació a JT a l’adreça electrònica següent: info@julia.net

15. Durada i terminació.

La prestació del servei de Lloc web i dels altres serveis té, en principi, una durada indefinida. JT, no obstant això, està autoritzada per donar per acabada o suspendre la prestació del servei del Lloc web i/o de qualsevol dels serveis en qualsevol moment, sens perjudici del que disposin en aquest sentit les Condicions Generals corresponents. Quan això sigui raonablement possible, JT advertirà prèviament de la terminació o suspensió de la prestació del servei de Lloc web i dels altres serveis.

16. Llei aplicable.

Aquest Avís Legal es regeix per la legislació espanyola comuna. Les parts se sotmeten als jutjats i tribunals de Madrid, llevat que la legislació aplicable exigeixi una altra jurisdicció. No obstant això, les dues parts faran tot el raonablement necessari per intentar resoldre els conflictes de forma amistosa.

Localització en temps real a la nostra App

separator

Descarrega l’app de City Tour Worldwide i podràs trobar els nostres busos i trens turístics a temps real, localitzar les seves parades i descobrir què visitar al teu voltant.