Condicions generals

separator

Introducció i informació general

 • El text següent presenta les condicions generals de contractació (d’ara endavant, les Condicions Generals) que regiran el procediment de contractació a Internet en què el responsable de l’oferta contractual és JULIA TRAVEL, S.L.U (d’ara endavant, JT), les dades del qual consten més endavant a l’apartat Identificació de les parts. La prestació dels serveis que es contracta mitjançant aquestes Condicions Generals es durà a terme a través d’un o diversos operadors locals, que seran els obligats a executar el contractat (d’ara endavant, els Operadors).
 • L’usuari o client (d’ara endavant, l’Usuari o el Client) és informat d’aquestes Condicions Generals, les quals han estat conegudes per l’Usuari de forma prèvia a l’inici del procediment de contractació.
 • Mitjançant aquestes Condicions Generals, s’informa l’Usuari que JT podrà, en qualsevol moment i sense avisar, modificar el contingut d’aquestes Condicions Generals i de qualsevol condició particular que pugui existir.
 • Tràmits per fer la compra i executar el contracte:

– Reserva: dins el web haurà de seleccionar el tipus de producte que vol comprar, introduir les dades que se li demanen sobre el nombre de persones i seguidament prémer “Afegir al carret”. Se li obrirà una pestanya amb el resum de la compra que farà i el preu d’aquesta i, quan premi el botó “Comprar”, se li obrirà una nova pestanya perquè pugui introduir les seves dades personals i marcar la lectura d’aquestes Condicions Generals i la Política de Privacitat de JT; un cop introduïdes, i després de prémer “Continuar”, haurà d’emplenar les dades bancàries i confirmar el pagament prement al botó “Comprar”. Un cop hagi seguit convenientment tots els passos exposats, haurà finalitzat el procés de contractació.

– Arxiu i accessibilitat del document electrònic: arxivem el document electrònic en què es formalitza el contracte. Podrà accedir-hi i l’hi facilitarem remetent un correu electrònic a l’adreça que apareix com a contacte a la clàusula anomenada “Identificació de les parts”.

– Identificar i corregir errades en la introducció de les dades: el nostre procediment per registrar-se li permet comprovar i esmenar les errades abans de finalitzar el seu registre. Un cop hagi finalitzat el procés de contractació, vostè podrà trucar al telèfon indicat, els dies de la setmana no festius locals en l’horari de 9.00 a 15.00 hores, o bé enviar un correu electrònic a l’adreça que apareix com a contacte a la clàusula anomenada “Identificació de les parts” per sol·licitar que es corregeixin les dades que consideri oportú.

Identificació de les parts

 • El responsable de l’oferta contractual és JT, amb NIF B29045895 i domicili al carrer Puerto de Used, 20, (28031-Madrid), i inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 9.011, foli 32, secció 8, full M-113.725. Si vol contactar amb JT, el telèfon de contacte per als dies de la setmana no festius locals és el +34 934 026 900 i la nostra adreça electrònica és info@julia.net
 • Si vol contactar amb JT, el telèfon de contacte per als dies de la setmana no festius locals és el (+34) 934026900 i la nostra adreça electrònica és info@julia.net
 • L’Usuari és l’adquirent dels productes turístics oferts al web (d’ara endavant, Productes) per a les diferents ciutats existents al portal. L’Usuari haurà de tenir més de divuit (18) anys i tenir plena capacitat d’actuar per formalitzar contractes vinculants.

Objecte

 • L’objecte de les Condicions Generals és determinar les condicions jurídiques aplicables al procediment de compravenda dels Productes a Internet entre JT i l’Usuari (d’ara endavant, els Serveis).

Característiques dels productes

 • En l’entorn de comerç electrònic JT, l’Usuari podrà adquirir diversos Productes turístics, que li permetran que se li prestin els Serveis contractats. La descripció de cadascun d’ells, així com els seus preus i tarifes, l’obtindrà quan seleccioni el producte que li interessi i hi faci clic.
 • Mitjançant la reserva dels Productes, baixarà electrònicament un bo que li permetrà accedir als Serveis oferts per part de l’Operador. Els Productes i Serveis posats a disposició de l’Usuari no representaran cap risc per a la seva salut o seguretat ni per al medi ambient, llevat dels usualment admesos en condicions normals i previsibles d’utilització d’aquesta mena de serveis.

Polítiques del Client

 • Consulti les polítiques específiques de cada Producte a la fitxa de cadascun que es mostra al nostre lloc web.

Preu i disponibilitat

 • En els Productes hi consta el preu final complet, en el qual es detallen els impostos i qualsevol altra despesa addicional que hi hagi, així com, si escau, els descomptes que els siguin aplicables i els suplements o increments eventuals corresponents a operacions complementàries o especials. No resulta aplicable la realització de pressupost previ.
 • Ens esforcem al màxim per oferir-li una informació del Producte exacta i completa. JT publica la informació més actualitzada possible dels diferents productes oferts a la seva botiga en línia.
 • JT podrà modificar els preus dels Productes sempre que ho consideri oportú. Per aquest motiu, quan l’Usuari accedeixi a les pàgines web on constin els preus dels productes de JT s’ha d’assegurar que aquests són la versió actualitzada i no una versió anterior que el seu terminal hagi guardat en una memòria interna.

Reserva

 • Quan faci una reserva i el pagament associat a aquesta, s’interpretarà que l’Usuari dona el seu consentiment a l’oferta realitzada per JT i el contracte s’entendrà formalitzat, sense que renunciï en cap cas als seus drets pel que fa a la futura idoneïtat en la prestació dels serveis.
 • La reserva es farà amb caràcter vinculant per part de l’Usuari en fer clic en el botó “Sí, confirmo pagament”. JT remetrà a l’Usuari, dins un termini màxim de les vint-i-quatre (24) hores següents, per correu electrònic, una confirmació de la seva petició, en què li indicarà que es procedeix a fer la seva reserva, que contindrà el detall de la contractació efectuada.
 • En cas d’incidències o si té algun dubte, JT posa a la seva disposició les possibilitats següents per ser atès:

Telèfon: 933176454, en horari de 9.00 a 15.00 els dies de la setmana no festius locals.

Adreça electrònica: incoming@julia.net

Correu postal: carrer Puerto de Used, 20 (28031 Madrid).

Forma de pagament

 • Com a modalitat de pagament, s’ofereix el pagament mitjançant targeta de crèdit o PayPal.
 • Un cop fet el pagament, l’Usuari podrà sol·licitar una còpia del contracte, així com una factura o un rebut dels pagaments efectuats, en què constarà la identitat personal o social i fiscal del proveïdor, la seva adreça postal, la quantitat abonada, el concepte pel qual satisfà aquest pagament i la data en què s’ha fet aquest pagament.

Execució del contracte i durada

 • Un cop hagi finalitzat el procés de reserva i hagi pagat, podrà gaudir dels Serveis adquirits en les condicions en què aquests s’hagin contractat.
 • Aquest contracte durarà mentre les dues (2) parts hagin de complir les obligacions a què s’hi comprometen.
 • Aquest contracte va sobre uns serveis relacionats amb activitats d’esbargiment, el període d’execució dels quals s’especifica al correu electrònic de confirmació de la petició.
 • La reserva i el contracte relatiu a aquesta es podrà formalitzar en espanyol i anglès i, segons el domini des del qual es contracti, s’oferiran alternatives addicionals. A manca de petició expressa de les parts, la formalització serà en castellà.
 • Horaris d’atenció al públic: poden variar en funció de cada localització, per la qual cosa caldrà consultar-los al web, on s’anirà actualitzant la informació. 

Ús

 • S’han de conservar els bitllets que s’emetin per la compra dels Productes, un cop bescanviats. Haurà de conservar els bitllets esmentats i mostrar-los si qualsevol empleat de la Companyia els els demana. No es faran reemborsaments un cop bescanviats els bitllets i la seva pèrdua o sostracció no donarà dret al titular a cap canvi ni reemborsament. En cas de pèrdua o deteriorament, no podrà continuar utilitzant el servei.
 • L’empresa no es farà responsable de cap pèrdua ni dany personal mentre s’estiguin realitzant els Serveis. Tingui cura de les seves pertinences, si us plau.
 • Els bitllets que s’emetin amb la compra dels Productes per a l’ús dels Serveis són personals i intransferibles i atorguen al titular el dret de realitzar els serveis contractats durant la validesa indicada en els Productes que s’adquireixin.
 • JT es reserva el dret de fer canvis en l’itinerari o en l’horari dels Productes contractats en qualsevol moment i sense avisar. El Client ha d’anar consultant els Serveis contractats al web on va fer la compra per comprovar qualsevol canvi.

Garanties

 • JT actua com a intermediari independent entre l’Usuari i els Operadors dels serveis contractats. En cas d’incidència, l’Usuari haurà de contactar amb JT per adoptar les solucions adequades. Els Operadors respondran de l’execució correcta dels serveis que es contracten i l’Usuari mantindrà JT indemne.
 • JT posarà a disposició de l’Usuari que els sol·liciti fulls oficials de reclamació o denúncia, així com, si escau, els formularis per via telemàtica, per tal de facilitar a l’Usuari la protecció jurídica adequada dels seus drets.

Política de cancel·lació


 • L’Usuari podrà exercitar el seu dret de desistiment des que fa la reserva i fins a un termini de 24 hores abans de la data d’ús indicada pel client.
 • En cas de desistiment, es reemborsarà l’import que hagi abonat l’Usuari en fer la reserva.
 • Extraordinàriament, JT podrà considerar la devolució de l’import de la compra en els casos següents:
 1. Alteracions greus del servei per talls de trànsit.
 2. Fallades contrastades del nostre sistema.
 3. Cancel·lació del viatge per vagues aèries o desastres naturals que impedeixin el viatge durant la vigència de la compra.
 4. Cancel·lació de la prestació dels Serveis tenint a causa d’una situació excepcional derivada de la pandèmia de COVID-19.

Protecció de dades

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del web es tractaran de conformitat amb el que disposa la nostra Política de Privacitat, que tots els Usuaris coneixen i accepten quan visiten el nostre web.

Dret de propietat intel·lectual i industrial

 • Tots els drets de propietat intel·lectual, industrial o de naturalesa anàloga utilitzats o incorporats en relació amb el Servei són propietat o llicència de JT o dels Operadors.
 • Es prohibeix la reproducció, distribució, comunicació pública, edició o transformació dels Productes.

Exclusió de responsabilitat

 • JT declina qualsevol mena de responsabilitat que es pugui derivar d’un ús incorrecte del seu web i del procediment de compra en línia per part dels Usuaris.
 • També declina qualsevol responsabilitat pels possibles perjudicis causats per tercers i que no siguin atribuïbles a JT.
 • JT no serà responsable en cas que es produeixin interrupcions dels Serveis, demores, errades, mal funcionament d’aquests i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que queden fora del control de JT i/o deguts a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari, i/o que tinguin com a origen causes de força major o cas fortuït.
 • Pel que als enllaços o hipervincles externs a JT, en el cas d’aquells dels quals aparegui la connexió, ho farà a títol informatiu, sense que estigui sota el control de JT i, per tant, JT no respondrà de la informació que continguin.

Validesa del contracte

 • Si alguna de les clàusules d’aquestes Condicions Generals és considerada nul·la o inaplicable, no afectarà la resta de clàusules, que conservaran tota la seva vigència.

Llei aplicable i jurisdicció

 • En els casos en què la normativa prevegi la possibilitat que les parts se sotmetin a un fur, les dues parts se sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat que correspongui al domicili de l’Usuari o en què es prestin els serveis oferts per JT, a elecció de JT. En cas que la normativa prevegi la possibilitat d’escollir la llei aplicable, les dues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altra que els pugui correspondre, se sotmeten a la legislació espanyola comuna.

Mecanismes de resolució de conflictes per sistemes extrajudicials

Es posa a disposició dels usuaris l’enllaç electrònic següent a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Localització en temps real a la nostra App

separator

Descarrega l’app de City Tour Worldwide i podràs trobar els nostres busos i trens turístics a temps real, localitzar les seves parades i descobrir què visitar al teu voltant.